ÍøÉÏ×¢²á¡¢µÇ¼Ç¡¢¹¤×÷½éÉܾù²»·¢ÉúÈκηÑÓã¡  
        ÎÒÃÇΪ¹«Ë¾ºÍ¸öÈËÌṩÉÌÎñÀñÒÇ¡¢ÏúÊÛ¼¼ÇÉ¡¢ÐÎÏóÉè¼Æ¡¢ÍŶÓѵÁ·¡¢»§ÍâÍØչѵÁ·¡¢Ì¸Åм¼Çɵȸ÷ÀàÅàѵ¡£ÎÒÃDzÉÓÃÄ¿Ç°¹ú¼ÊÉÏ×îÏȽøµÄ¡°ÎÊÌâ½â¾öʽ¡±Ìá°¸·½·¨£¬Ê¹ÓÃÀíÂۺͰ¸Àý½áºÏµÄ·½Ê½Îª¿Í»§½â¾öÔÚ¹¤×÷ÖÐÓöµ½µÄʵ¼ÊÎÊÌâ¡£
  Ðò ºÅ ÕÐƸְλ ÊÇ·ñÕÐÂú
1  8035005623 δÂú
(307) 359-0680  Öи߼¶Èí¼þ¿ª·¢¹¤³Ìʦ δÂú
(646) 865-8411  ¶ÔÈÕBPOÊý¾Ý´¦ÀíÔ± δÂú
4  (404) 973-8478 δÂú
224-300-6111  ÕÐƸרԱ δÂú
6  (912) 357-9723 δÂú
7  ´óÊý¾Ý¿ª·¢¹¤³Ìʦ δÂú
8005721336  8443366931 δÂú
9  613-731-2845 δÂú
10  (248) 941-4808 δÂú
11  ´óÊý¾Ý¿ª·¢Ö÷¹Ü δÂú
(814) 250-4664  660-952-4503 δÂú
  ÐÕÃû ¹¤×÷¼¼ÄÜ Ñ§Àú
ÖìС½ã ´óÒ»±»ÍƼöΪѧУ.... ±¾¿Æ
³ÂÏÈÉú 2007/09--2009/.... ´óר
³ÂС½ã 2006Äê8ÔÂËÄ´¨.... ±¾¿Æ
ÖÜС½ã .... ´óר
»ÆÏÈÉú 2003.3ÔÂ~2006.3.... ±¾¿Æ
֣С½ã 08Äê10Ô¡ª08Äê11.... ±¾¿Æ
ÌÕС½ã 07Äê4ÔÂ----08Äê1.... ´óר
¿ºÏÈÉú ¼æÖ°£º ÈÕ.... ±¾¿Æ
ÐìС½ã ÎÞ.... ±¾¿Æ
ÂÞÏÈÉú 2007-10-10ÖÁ2008.... ±¾¿Æ
ÀîÏÈÉú 1996Äê10ÔÂ------.... ´óר
ףС½ã 2007Äê³É¶¼°¢.... ±¾¿Æ


ÔÝÎÞ